OBCHODNÍ PODMÍNKY HOUSE OF ŘEZÁČ, S.R.O.
PRO AUDIT WEBU

Tyto Podmínky jsou součástí Smlouvy o Dílo mezi Objednatelem a House. Objednatel a House mohou být společně označováni jako „Strany“ nebo jednotlivě jako „Strana“.

Důležité: Odesláním Objednávky Objednatel potvrzuje, že si Podmínky přečetl, seznámil se s jejich obsahem, rozumí Podmínkám a souhlasí s nimi.

1. Definice

 1. Pojmy uvedené v Podmínkách mají význam uvedený v příloze A.

2. Předmět smlouvy

 1. House provede pro Objednatele Dílo, jak je specifikováno ve Smlouvě a těchto Podmínkách, a Objednatel Dílo převezme a zaplatí za něj House cenu.
 2. House provede Dílo pouze pro web s obsahem v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

3. Uzavření smlouvy

 1. Odesláním Objednávky (zejména prostřednictvím elektronického formuláře na webu House, případně emailem) Objednatel závazně projevuje svoji vůli uzavřít Smlouvu.
 2. Po obdržení Objednávky House bez zbytečného odkladu zašle Objednateli písemné potvrzení, že Objednávku obdržel, a to do e-mailové schránky na adresu, kterou Objednatel uvedl v Objednávce, nebo z níž Objednávku učinil. Odesláním potvrzení ze strany House o obdržení Objednávky je Smlouva uzavřena. Společně s ním zašle House také Úvodní dotazník, instrukce k umožnění přístupu do Analytických nástrojů a tyto Podmínky.
 3. Poté, co Objednatel odešle vyplněný Úvodní dotazník, zašle mu House stejným způsobem potvrzení o jeho přijetí.

4. Cena a platební podmínky

 1. Cena za Dílo je sjednána ve Smlouvě.
 2. Cena za Dílo bude zaplacena platební či kreditní kartou online neprodleně po odeslání Objednávky nebo převodem z účtu na základě vystavené faktury.
 3. V případě, že bude Cena za Dílo placena převodem z účtu na základě faktury, je faktura splatná do 7 dnů od data jejího vystavení, nestanoví-li příslušná faktura splatnost delší. Objednatel zaplatí částku způsobem uvedeným ve faktuře, je při tom povinen uvádět variabilní symbol uvedený na faktuře.
 4. Objednatel souhlasí s tím, aby mu House zasílal faktury, které budou mít vždy náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, v elektronické podobě na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě nebo jinak označenou k zasílání faktur. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu za Dílo je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Objednatele. House začne s prováděním Díla teprve poté, co je zaplacena celá Cena za Dílo.

5. Práva a povinnosti stran

 1. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy pečlivě a úplně vyplnit Úvodní dotazník a umožnit House přístup do Analytických nástrojů v požadovaném rozsahu. House nenese žádnou odpovědnost za to, že Objednatel vyplnil Úvodní dotazník nedostatečně či nepravdivě, nebo že neumožnil přístup do Analytických nástrojů v požadovaném rozsahu či nedodal jiné informace nebo dokumenty požadované House. Pokud Objednatel některou z povinností dle tohoto článku řádně nesplní, jde tato skutečnost k tíži Objednatele a Objednatel v takovém případě nemá právo na vrácení žádné části ceny Díla. House provede audit a připraví závěrečnou zprávu v českém jazyce na základě informací dodaných Objednatelem.
 2. House na základě řádně a včas vyplněného Úvodního dotazníku a zpřístupněných Analytických nástrojů provede Dílo tak, aby odpovídalo Smlouvě.
 3. Pokud House zjistí, že je třeba informace získané od Objednatele z Úvodního dotazníku nebo prostřednictvím Analytických nástrojů doplnit, může požádat Objednatele o doplňující informace nebo dokumenty. Objednatel je v takovém případě povinen poskytnout House bez zbytečného odkladu veškerou nutnou součinnost, a to v rozsahu, formě a kvalitě požadované House.
 4. Objednatel je oprávněn Dílo a závěrečnou zprávu využít k optimalizaci svého webu, a to i pokud bude optimalizaci provádět třetí strana, za předpokladu, že jsou dodržena pravidla o mlčenlivosti podle článku 10 těchto Podmínek.
 5. Objednatel je odpovědný za seznámení se s Podmínkami a vyhodnocení přijatých Bezpečnostních opatření a závazků House s ohledem na potřeby Objednatele, zejména ve vztahu k bezpečnostním povinnostem Objednatele podle obecně závazných právních předpisů.
 6. Objednatel prohlašuje a souhlasí s tím (s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob), že Bezpečnostní opatření zavedená a udržovaná ze strany House, jak je uvedeno v Podmínkách, zajišťují dostatečnou úroveň ochrany Osobních údajů Objednatele s ohledem na hrozící rizika.

6. Předání díla

 1. House se zavazuje provést Dílo do 21 pracovních dní od doručení řádně a úplně vyplněného Úvodního dotazníku House a zároveň zaplacení celé Ceny za Dílo. V případě, že si House vyžádá doplňující informace nebo dokumenty ve smyslu článku 5.3., prodlužuje se lhůta pro provedení Díla o dobu, než House vyžádané informace či dokumenty od Objednatele v požadovaném rozsahu, formě a kvalitě obdrží.
 2. Dílo je dokončeno v okamžiku odeslání informace o dokončení Díla společností House Objednateli.
 3. House předá Dílo Objednateli v elektronickém formátu PDF prostřednictvím elektronické pošty. Dílo je předáno v okamžiku, kdy House umožní Objednateli užívat Dílo odesláním závěrečné zprávy do
  e-mailové schránky na adresu, kterou Objednatel uvedl v Objednávce.

7. Vady díla

 1. Objednatel bere na vědomí, že Dílo bude mít pouze vlastnosti výslovně uvedené ve Smlouvě a těchto Podmínkách; nemá-li Dílo jiné vlastnosti, nepovažuje se to za vadné plnění. House neposkytuje na Dílo žádnou záruku.
 2. Má-li Dílo vadu, Objednatel to oznámí bez zbytečného odkladu House. Oznámení je učiněno řádně,
  uvede-li Objednatel, jakou má Dílo vadu a jak se vada projevuje. Neuvede-li Objednatel v oznámení vady způsob, jaké uplatňuje právo z vadného plnění, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady opravou Díla.
 3. House posoudí oznámení Objednatele o vadě a pokud dojde k závěru, že Dílo má vadu, vyvine maximální úsilí k odstranění oznámené vady do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy se o vadě dozvěděl. Nebude-li možné vadu odstranit v uvedené době, House sdělí Objednateli bez zbytečného odkladu nejbližší možný termín odstranění vady.
 4. Vada Díla je odstraněna, sdělil-li House Objednateli, že vadu odstranil a předvedl-li Objednateli, že Dílo touto vadou již netrpí.

8. Autorská práva

 1. Vytvoří-li House při provádění Díla pro Objednatele autorské dílo (“předmět licence”) ve smyslu příslušných právních předpisů, uděluje tímto House Objednateli časově a územně neomezenou, nevýhradní licenci k užití předmětu licence k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a těchto Podmínek (“licence”). Cena za licenci je již zahrnuta v ceně Díla. Skončení Smlouvy nemá vliv na trvání licence podle tohoto odstavce.
 2. Objednatel není oprávněn předmět licence zveřejnit, upravit, zpracovat, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného, uvádět pod svým jménem, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat ani sdělovat veřejnosti, není-li ve Smlouvě nebo Podmínkách výslovně uvedeno jinak.
 3. Předá-li Objednatel společnosti House jakékoliv předměty ochrany duševního vlastnictví třetích osob nebo umožní-li s těmito předměty House nakládat za účelem provedení Díla, nese Objednatel odpovědnost za to, že nedojde k porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a je sám odpovědný za obstarání adekvátní licence pro obě Strany.

9. Odpovědnost za škodu

 1. House nenese odpovědnost za škodu vzniklou Objednateli tím, že Objednatel vyplnil Úvodní dotazník nedostatečně či nepravdivě, nebo že neposkytl přístup do Analytických nástrojů v požadovaném rozsahu, nebo neposkytl potřebnou součinnost, informace nebo dokumenty, které si House vyžádal.
 2. House není odpovědný za jakoukoliv nepřímou újmu, způsobenou Objednateli, a to ani v případě, že Objednatel House na možnost vzniku nepřímé újmy dopředu upozornil, zejména za ušlý zisk, speciální nebo nahodilou škodu, nebo újmu vzniklou jako nepřímý důsledek užití Díla. House neodpovídá za nemateriální újmu Objednatele.
 3. House není povinen nahradit Objednateli škodu, jež převyšuje škodu, kterou v době uzavření Smlouvy House jako možný důsledek porušení svých povinností předvídal nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době House znala nebo měla znát při obvyklé péči.
 4. House neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou následným využitím Díla po jeho předání Objednateli.
 5. House neodpovídá za jakoukoli újmu, prodlení s plněním nebo nedostatek plnění v případě, že je taková situace způsobena jednáním nebo opomenutím Objednatele, zejména nedostatečným poskytnutím součinnosti, neposkytnutím přístupu do Analytických nástrojů nebo neúplným či nepravdivým vyplněním Úvodního dotazníku.
 6. V jakémkoliv případě, bude-li House povinen uhradit Objednateli jakoukoliv újmu, Strany se dohodly, že House nahradí maximálně újmu do výše 5000 Kč.

10. Mlčenlivost

 1. Každá strana je povinna zachovávat mlčenlivost o všech Chráněných informacích druhé Strany, jakož i o Bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Chráněných informací druhé Strany. Dodržováním povinnosti mlčenlivosti se rozumí zejména nesdělení a nezpřístupnění Chráněných informací druhé Strany jakýmkoliv třetím osobám a jejich nepoužití k jiným účelům než účelům nezbytným pro plnění povinností Strany vůči druhé Straně v rámci plnění Smlouvy.
 2. Pokud nejsou Obchodním tajemstvím, považují se za Důvěrné informace Stran zejména následující informace:

  a) veškerá data a informace, které se nachází v Úvodním dotazníku;

  b) obsah přístupný prostřednictvím Analytických nástrojů, která poskytnul Objednatel;

  c) doplňující informace ve smyslu článku 5.3.;

  d) informace, které Strana písemně označí za důvěrné slovy „DŮVĚRNÉ“, „CONFIDENTIAL“, „TAJNÉ“, nebo jinými slovy s obdobným významem;

  e) závěrečná zpráva;

  f) jakákoliv jiná neveřejná informace jedné ze Stran, kterou by druhá Strana za daných okolností považovala nebo měla považovat za důvěrnou.
 3. Chráněnou informací není informace, která je v době zpřístupnění nebo použití běžně dostupná veřejnosti.
 4. Porušením povinnosti Strany podle tohoto článku není, pokud Strana zpřístupní nebo použije Chráněnou informaci druhé Strany:

  a) s předchozím písemným souhlasem druhé Strany;

  b) která byla Straně známa z jiných zdrojů než od druhé Strany, a kterou nezískala porušením závazku mlčenlivosti;

  c) z důvodu povinnosti stanovené Straně právním předpisem nebo orgánem veřejné moci;

  d) z důvodu, že je to nezbytné pro splnění povinností Strany vůči druhé Straně v rámci plnění Smlouvy; nebo

  e) pokud jde o závěrečnou zprávu, může ji Objednatel zpřístupnit třetí straně, která pro něj má na jejím základě provést jakoukoli úpravu webu, případně i jinou činnost, k níž je zpřístupnění závěrečné zprávy nezbytné.
 5. I pro zpřístupnění nebo použití Chráněných informací podle odst. 10.5. platí, že je Strana oprávněná tak učinit pouze v nejmenším nezbytném rozsahu. Každá Strana se zavazuje bezodkladně písemně informovat druhou Stranu o všech případech, kdy poskytla Chráněné informace druhé Strany třetí osobě podle článku 10.5. písm. c), nevylučují-li to právní předpisy.

11. Zpracovatelská ujednání

 1. Zpracování osobních údajů Objednatele se řídí podmínkami zpracování osobních údajů v příloze B těchto Podmínek.

12. Trvání a skončení smlouvy

 1. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou Stran nebo odstoupením od Smlouvy pro níže uvedené důvody.
 2. House má právo od Smlouvy odstoupit: 

  a) do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy bez uvedení důvodu, v takovém případě House vrátí Objednateli bez zbytečného odkladu cenu za Dílo;

  b) pro podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele, za nějž se považuje zejména: 

  i) Objednatel nebo jakákoliv třetí strana, které Objednatel Dílo zpřístupnil, poruší povinnost mlčenlivosti;

  ii) Objednatel nebude dvakrát po sobě bezodkladně reagovat na požadavek House na poskytnutí součinnosti ve smyslu článku 5.3. nebo dvakrát po sobě neposkytne součinnost v rozsahu, formě nebo kvalitě požadované House.
 3. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud House z důvodů spočívajících výlučně na jeho straně nedodrží sjednaný termín provedení Díla, a to ani v dodatečné době jednoho měsíce.
 4. Dohoda Stran o ukončení Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy vyžadují písemnou formu. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé Straně.
 5. V případě skončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu, s výjimkou odstoupení ve smyslu článku 12.2. písm. a), je Objednatel povinen zaplatit House za všechnu na Díle odvedenou práci, bez ohledu na to, zda bude Objednatel moci nedokončené Dílo využít. Rozsah takto odvedené práce a odpovídající část ceny Díla určí House. V případě skončení Smlouvy před provedením Díla není House povinen předat Objednateli nedokončené Dílo.

13. Zvláštní ustanovení pro spotřebitele

 1. V případě, že smlouvu s House uzavře Spotřebitel, má House právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy ve smyslu článku 12.2 písm. a) pouze z toho důvodu, že House není z kapacitních důvodů schopen Dílo provést včas.
 2. Spotřebitel souhlasí s tím, že House může začít s prováděním Díla hned po uzavření smlouvy, přičemž v takovém případě Spotřebitel nemůže od Smlouvy odstoupit ve smyslu § 1837 písm. a) Občanského zákoníku.
 3. House sděluje Spotřebiteli ve smyslu § 1811 a § 1820 Občanského zákoníku následující informace, pokud již nevyplývají ze Smlouvy nebo jiného ustanovení Podmínek:

  a) Kontaktní údaje House: 

  emailová adresa: audit@houseofrezac.com

  telefonní číslo: 608 456 728

  b) Spotřebiteli nejsou účtovány žádné náklady na dodání Díla.

  c) Právo na odstoupení od Smlouvy se řídí článkem 12 a tímto článkem a lze jej uplatnit zasláním v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v písm. a) tohoto článku. 

  d) Uzavřená smlouva bude uložena u House a ten ji Spotřebiteli zašle do e-mailové schránky, kterou Spotřebitel uvede v Objednávce.

  e) Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 4. Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu prostřednictvím internetových stránek www.coi.cz, nebo řešit spor prostřednictvím Platformy pro řešení sporů online provozované Evropskou komisí.

14. Závěrečná ustanovení

 1. Strany vylučují, aby se na Smlouvu použily jakékoliv obchodní zvyklosti ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které si ve Smlouvě výslovně dohodly.
 2. Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání Stran vztahující se k předmětu Smlouvy.
 3. Objednatel není oprávněn postoupit Smlouvu nebo jakýkoliv nárok, právo či pohledávku z ní vyplývající, bez předchozího písemného souhlasu House.
 4. Objednatel není oprávněn započíst vůči House žádný nárok, právo či pohledávku vyplývající ze Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu House.
 5. Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat zejména e-mailem na elektronickou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce, a to v českém jazyce.
 6. House je oprávněn umístit obchodní název, logo, ochrannou známku či jakékoliv jiné obchodní označení Objednatele na své webové stránky do sekce referencí a použít je ve svých referenčních marketingových dokumentech.
 7. Právní vztahy mezi Stranami související se Smlouvou se řídí českým právem.
 8. Jakékoliv spory mezi Stranami se Strany zavazují vyřešit především smírně. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu, je příslušným k jeho řešení obecný soud House dle příslušných právních předpisů (tj. zejména Městský nebo Krajský soud v Brně).
 9. V případě konfliktu mezi těmito Podmínkami, Smlouvou a/nebo jejich přílohami mají přednost následující dokumenty od nejnižšího čísla:

  1) Smlouva;

  2) Podmínky.
 10. Přílohami Podmínek jsou:

  1) Příloha A – Definice a výklad pojmů;

  2) Příloha B – Podmínky zpracování osobních údajů;

  3) Příloha C – Bezpečnostní opatření;

  4) Příloha D – Pravidla auditů.
 11. Některá ustanovení Podmínek by mohla být považována za překvapivá, zejména čl. 2.2., 5.1., 5.5., 5.6., 8.3., 12.2., 12.3., 12.5., 14.6. a část 9. House Objednatele na tato ustanovení výslovně upozorňuje a Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.
 12. House je oprávněn v přiměřeném rozsahu změnit Podmínky, zejména pokud jde o rozsah nebo podmínky provádění Díla, cenu a způsob jejího placení, požadovanou součinnost Objednatele nebo ujednání o volbě práva a sudišti, to vše zejména v případě, kdy se změní právní předpisy nebo ceny dodavatelů House. Změnu Podmínek oznámí House na svých webových stránkách.
 13. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 25. 1. 2019.

PŘÍLOHA A OBCHODNÍCH PODMÍNEK HOUSE OF ŘEZÁČ, S.R.O. PRO AUDIT WEBU

Definice a výklad pojmů

 1. Audit webu
  Je analýzou a kontrolou webu Objednatele na základě informací od Objednatele z hlediska faktorů ovlivňujících výkon webu (např. technických aspektů, přístupnosti, použitelnosti, kvality obsahu, interakčního a grafického designu, důvěryhodnosti a dalších). Jeho výstupem je závěrečná zpráva obsahující výsledek auditu a konkrétní návrhy k optimalizaci výkonu webu Objednatele.
 2. Bezpečnostní opatření
  Jsou bezpečnostní opatření, jejichž rozsah je vymezen v příloze C těchto Podmínek.
 3. Dílo
  Je Audit webu, který se House zavázal provést pro Objednatele na základě Smlouvy, včetně závěrečné zprávy, která je výstupem Auditu webu.
 4. Chráněné informace
  Jsou Obchodní tajemství a Důvěrné informace ve smyslu těchto Podmínek.
 5. House
  Je obchodní společnost House of Řezáč, s.r.o. se sídlem Gorkého 51/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 04673212, zapsaná v Obchodním rejstříku pod sp. zn. C 91358 u Krajského soudu v Brně.
 6. Objednatel
  Je osoba, která s House uzavřela Smlouvu.
 7. Objednávka
  Je obsah elektronického formuláře, ve kterém je specifikováno Dílo, včetně ceny Díla, a v němž jsou uvedeny kontaktní údaje Objednatele. Za Objednávku se považuje i emailová komunikace Objednatele vůči House, pokud z jejího obsahu vyplývá požadavek Objednatele na provedení Díla.
 8. Osobní údaje Objednatele
  Jsou osobní údaje Objednatele zpracovávané ze strany House při plnění Smlouvy.
 9. Podmínky
  Jsou tyto Obchodní podmínky House of Řezáč, s.r.o. pro audit webu společnosti House of Řezáč, s.r.o.
 10. Smlouva
  Je Smlouva o Dílo, uzavřená mezi Stranami, jejíž součástí jsou tyto Podmínky.
 11. Spotřebitel
  Je Objednatel, který uzavírá s House Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. 
 12. Úvodní dotazník
  Seznam otázek, které Objednatel obdrží od House po dokončení Objednávky, které jsou podkladem pro vytvoření Díla.
 13. Analytické nástroje
  Měřící nebo jiné analytické nástroje týkající se Objednatelova webu, ke kterým Objednatel umožní House přístup.
 14. Občanský zákoník
  Zákon č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Termíny správce“, „subjekt údajů“, „osobní údaj“, „porušení zabezpečení osobních údajů“, „zpracování“, „zpracovatel“ a „dozorový úřad
  Mají stejný význam jako v GDPR.

PŘÍLOHA B OBCHODNÍCH PODMÍNEK HOUSE OF ŘEZÁČ, S.R.O. PRO AUDIT WEBU

Podmínky zpracování osobních údajů

1. Podmínky

 1. Podmínky upravují zpracování a ochranu Osobních údajů Objednatele.

2. Postavení a pokyny při zpracování osobních údajů

 1. Strany prohlašují a souhlasí s tím, že:

  a) House je zpracovatelem Osobních údajů Objednatele;

  b) Objednatel je buď správcem nebo zpracovatelem Osobních údajů Objednatele;

  c) ve vztahu ke zpracování Osobních údajů Objednatele budou obě Strany plnit povinnosti jim stanovené obecně závaznými právními předpisy.
 2. Pokud je Objednatel zpracovatelem, zaručuje se v takovém případě vůči House, že jeho pokyny a jednání ve vztahu k Osobním údajům Objednatele, včetně pověření House jako dalšího zpracovatele, byly odsouhlaseny příslušným správcem.
 3. Souhlasem s Podmínkami Objednatel uděluje House pokyn zpracovávat Osobní údaje Objednatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy: (a) k poskytování Zpracovatelských služeb; (b) jak vyplývá z využívání Zpracovatelských služeb; (c) jak vyplývá ze Smlouvy, včetně těchto Podmínek; a (d) jak vyplývá z jakéhokoliv jiného doloženého pokynu Objednatele, odsouhlaseného House pro účely Podmínek.

3. Doba zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů bude prováděno po dobu trvání Smlouvy nebo do doby výmazu všech osobních údajů ze strany House dle Podmínek.

4. Povaha a účel osobních údajů

 1. House bude manuálně i automatizovaně zpracovávat Osobní údaje Objednatele za účelem poskytování Zpracovatelských služeb Objednateli.

5. Typy osobních údajů

 1. Osobní údaje Objednatele mohou zahrnovat identifikační a kontaktní údaje - např. jméno, příjmení, adresu, e-mail či telefon, údaje o Vašich objednávkách a jakékoliv další informace, nezbytné pro naplnění účelu Zpracovatelských služeb.

6. Kategorie subjektů údajů

 1. Osobní údaje Objednatele se týkají následujících kategorií subjektů údajů:

  i) subjektů údajů, jejichž osobní údaje House shromažďuje při poskytování Zpracovatelských služeb; a/nebo

  ii) subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou předány House v souvislosti s poskytováním Zpracovatelských služeb Objednateli, na jeho pokyn nebo za Objednatele.
 2. V závislosti na povaze Zpracovatelských služeb mohou výše uvedené kategorie subjektů údajů zahrnovat (a) zaměstnance nebo jiné spolupracovníky Objednatele, (b) členy obchodních orgánů Objednatele, (c) zákazníky nebo potenciální zákazníky Objednatele.

7. Práva a povinnosti stran

 1. Požádá-li jakákoliv třetí osoba, zejména subjekt údajů či dozorový úřad, kteroukoliv Stranu o jakékoliv informace ve vztahu ke zpracování osobních údajů podle Smlouvy a/nebo Podmínek, nebo v této souvislosti uplatní vůči kterékoliv Straně jakákoliv jiná práva či nároky, zavazuje se tato Strana neprodleně o tomto postupu informovat druhou Stranu.
 2. Objednatel je odpovědný za plnění všech povinností ve vztahu ke zpracování Osobních údajů Objednatele, zejména za řádné informování subjektů údajů o zpracování Osobních údajů Objednatele, získání souhlasu se zpracováním Osobních údajů Objednatele, pokud je zapotřebí, vyřizování žádostí subjektů údajů, týkajících se realizace jejich práv (jako je právo na informace, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku apod.). Objednatel je dále odpovědný a za plnění všech oznamovacích povinností vůči dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Objednatele, zejména za ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů.
 3. Objednatel je výlučně odpovědný za seznámení se s Podmínkami a vyhodnocení přijatých Bezpečnostních opatření a závazků House s ohledem na potřeby Objednatele, zejména ve vztahu k Bezpečnostním povinnostem Objednatele podle obecně závazných právních předpisů.
 4. Objednatel prohlašuje a souhlasí s tím (s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob), že Bezpečností opatření zavedená a udržovaná ze strany House, jak je uvedeno v Podmínkách zajišťují dostatečnou úroveň ochrany Osobních údajů Objednatele s ohledem na hrozící rizika.
 5. Pokud House při zpracovávání Osobních údajů Objednatele obdrží od subjektu údajů ve vztahu k Osobním údajům Objednatele jakoukoliv žádost, sdělí House subjektu údajů, aby se s žádostí obrátil přímo na Objednatele. Objednatel je odpovědný za vyřízení takové žádosti.
 6. Za účelem ochrany Osobních údajů Objednatele se House zavazuje, že po dobu zpracování Osobních údajů Objednatele podle Podmínek:

  i) Podnikne odpovídající kroky k zajištění dodržování Bezpečnostních opatření svými zaměstnanci, jinými spolupracovníky nebo dodavateli v rozsahu odpovídajícím jejich činnostem, včetně zajištění, že se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo se na ně vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti;

  ii) Za účelem ochrany Osobních údajů Objednatele zavede a bude udržovat technická a organizační opatření na ochranu proti porušení jejich zabezpečení, uvedená v příloze C;

  iii) Nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího souhlasu Objednatele, s výjimkou poskytovatelů cloudových služeb, zajišťujících přenos dat mezi Stranami, vývojářů a subdodavatelů House, společnosti Superfaktura.cz, s.r.o., IČ 01569651, SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., IČ 05669871, Nehoupat s.r.o., IČ 06895387 a v případě zapojení těchto dalších zpracovatelů zajistí, aby dodržovali Podmínky;

  iv) V rozsahu, přiměřeném povaze zpracování a informacím, které bude mít k dispozici, bude House Objednateli nápomocen při zajišťování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů, při ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu nebo subjektu údajů, při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem;

  v) Poskytne Objednateli nezbytné informace, které lze po House spravedlivě požadovat, pro splnění povinností Objednatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů podle obecně závazných právních předpisů, vztahujících se k ochraně osobních údajů;

  vi) Po ukončení poskytování Zpracovatelských služeb vymaže Osobní údaje Objednatele, včetně existujících kopií, pokud právo Evropské Unie nebo členského státu nepožaduje jejich uložení;

  vii) Poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti House stanovené v Podmínkách, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispěje. Audity budou prováděny podle Podmínek stanovených v příloze D.

PŘÍLOHA C OBCHODNÍCH PODMÍNEK HOUSE OF ŘEZÁČ, S.R.O. PRO AUDIT WEBU

Bezpečnostní opatření

House zavedl a udržuje Bezpečností opatření uvedená v této příloze. House může čas od času aktualizovat nebo upravit tato opatření za předpokladu, že aktualizace nebo úpravy nepovedou k snížení celkového zabezpečení zpracování osobních údajů.

 1. Princip založený na riziku. House v pravidelných intervalech přezkoumá rizika informační bezpečnosti, která souvisí s osobními údaji a důležitými aktivy Objednatele.
 2. Organizační bezpečnost. House přijme taková opatření, aby zabezpečil osobní údaje proti rizikům lidského faktoru, zejména:

  i) Přijetí a udržování směrnic a dokumentů interní bezpečnosti;

  ii) Pravidelné školení pracovníků na pravidla práce s osobními údaji a rizika informační bezpečnosti;

  iii) Zajištění smluvní odpovědnosti zaměstnanců, externích spolupracovníků, dodavatelů a jiných třetích stran s přístupem k osobním údajům;

  iv) Přijetí a udržování procesů při práci s klíčovými aktivy House, zejména s Osobními údaji Objednatele.
 3. Technická opatření. House přijme adekvátní technická opatření pro ochranu osobních údajů, zejména:

  i) Antivirové řešení pro ochranu proti malware;

  ii) Řešení pro síťovou bezpečnost, kombinující firewally, konfiguraci síťových prvků a jiné technologie;

  iii) Šifrování pevných disků a externích médií;

  iv) Zálohování důležité infrastruktury a dat.
 4. Fyzická bezpečnost. Pro ochranu osobních dat v písemné formě a fyzickou ochranu IT zařízení House zavede zejména:

  i) Řízení přístupu k osobním údajům;

  ii) Fyzické zabezpečení areálů a fyzických/digitálních úložišť dat.

PŘÍLOHA D OBCHODNÍCH PODMÍNEK HOUSE OF ŘEZÁČ, S.R.O. PRO AUDIT WEBU

Pravidla auditů

 1. Jakoukoliv žádost o audit je Objednatel povinen zaslat výhradně na emailovou adresu House audit@houseofrezac.com.
 2. Po obdržení žádosti o audit se House a Objednatel dopředu dohodnou na: (a) možném termínu provedení auditu, bezpečnostních opatřeních a způsobu zajištění dodržení závazků mlčenlivosti během auditu, a (b) předpokládaném začátku, rozsahu a době trvání auditu a bezpečnostních opatřeních a způsobu zajištění dodržení závazků mlčenlivosti během auditu.
 3. House může po Objednateli požadovat uhrazení poplatku (založeného na opodstatněných nákladech) za jakýkoliv audit vyžádaný Objednatelem. Před započetím auditu sdělí House Objednateli podrobnosti ohledně tohoto poplatku nebo způsobu jeho výpočtu. Veškeré náklady auditorů jmenovaných Objednatelem k provedení auditu nese Objednatel.
 4. House může vznést písemné námitky proti jakémukoliv auditorovi, který byl pověřen Objednatelem, pokud není auditor podle názoru House dostatečně kvalifikován, není nezávislý, je v soutěžním postavení vůči House nebo je jinak zjevně nevhodný. Na základě vznesené námitky má Objednatel povinnost pověřit jiného auditora, nebo provést audit sám.