Obchodní podmínky House of Řezáč, s.r.o.

Tyto Podmínky jsou součástí Smlouvy o Dílo mezi Objednatelem a House of Řezáč (HoŘ). Objednatel a HoŘ mohou být společně označováni jako „Strany“ nebo jednotlivě jako „Strana“.

Důležité: Uzavřením Smlouvy Objednatel potvrzuje, že si Podmínky přečetl, seznámil se s jejich obsahem, rozumí Podmínkám a souhlasí s nimi.

1. Definice

 1. Pojmy uvedené v Podmínkách mají význam uvedený v příloze A.

2. Předmět smlouvy

 1. HoŘ provede pro Objednatele Dílo, jak je specifikováno ve Smlouvě, a Objednatel Dílo převezme a zaplatí za něj HoŘ cenu.

3. Uzavření smlouvy

 1. Na základě úvodních informací od Objednatele HoŘ zpravidla připraví pro Objednatele Nabídku. Nabídka obsahuje zejména:

  a) specifikaci Díla;

  b) cenu Díla;

  c) platební a prováděcí milníky, má-li Dílo být prováděno po částech.
 2. Smlouva je uzavřena:

  a) odesláním písemného nebo elektronického přijetí Objednávky ze strany HoŘ Objednateli;

  b) doručením písemného nebo elektronického přijetí Nabídky ze strany Objednatele společnosti HoŘ; nebo

  c) podepsáním písemné Smlouvy o Dílo poslední Stranou.
 3. Není-li v Nabídce uvedeno jinak, je Nabídka platná po dobu 3 (tří) dnů ode dne jejího odeslání Objednateli.
 4. Přijetí Nabídky s dodatkem nebo odchylkou ze strany Objednatele je vyloučeno.

4. Cena a platební podmínky

 1. Veškeré ceny, uvedené v Nabídce, Smlouvě, ceníku, na webových stránkách nebo jiných dokumentech HoŘ jsou vždy uváděny bez DPH, není-li u konkrétní ceny výslovně uvedeno, že zahrnuje DPH. HoŘ s každou vyúčtovanou cenou vyúčtuje též DPH podle zákonných předpisů účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 2. Pokud je cena určena hodinovou sazbou, je účtován skutečně vynaložený čas v poměrné výši za každou započatou čtvrthodinu.
 3. V ceně Díla nejsou zahrnuty náklady na překlady dokumentů do cizího jazyka a překlady z cizího jazyka do češtiny ani náklady na cestovné mimo obce Prahu a Brno, není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Tyto náklady budou společností HoŘ Objednateli vyúčtovány nad rámec ceny Díla společně s cenou Díla.
 4. Cena Díla bude Objednatelem zaplacena takto:

  a) 30 % z ceny Díla před započetím provádění Díla; tato částka je nevratná a v případě skončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu před předáním Díla nahrazuje společnosti HoŘ náklady vzniklé vyčleněním kapacit na Dílo;

  b) zbylá část ceny Díla po provedení Díla nebo každé jeho části; není-li sjednáno provádění Díla po částech, smí HoŘ v průběhu plnění Smlouvy kdykoliv vyúčtovat a Objednatel zaplatí HoŘ zálohu ve výši 35 % z ceny Díla.
 5. Všechny vyúčtované částky zaplatí Objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet HoŘ, a to na základě faktur vystavených HoŘ, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Bankovním účtem HoŘ je vždy účet uvedený na konkrétní faktuře. Objednatel souhlasí s tím, aby mu HoŘ zasílal faktury v elektronické podobě na e-mailovou adresu Objednatele, uvedenou ve Smlouvě, nebo jinak označenou k zasílání faktur.
 6. Splatnost každé faktury, vystavené společností HoŘ, činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne jejího vystavení, nestanoví-li příslušná faktura splatnost delší.
 7. Objednatel je povinen při platbě ceny Díla uvádět variabilní symbol uvedený na příslušné faktuře. Povinnost Objednatele zaplatit cenu Díla je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet HoŘ.
 8. V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv společností HoŘ oprávněně vyúčtované částky je Objednatel povinen zaplatit HoŘ smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 7 (sedmi) dnů ode dne uplatnění nároku HoŘ na její zaplacení u Objednatele.

5. Předání díla

 1. HoŘ je oprávněn Dílo provést vcelku nebo po částech a v termínech podle Smlouvy.
 2. HoŘ předá Dílo Objednateli v podobě odpovídající povaze Díla, zejména v elektronické formě, případně jiným dohodnutým způsobem. Dílo je dokončeno v okamžiku odeslání informace o dokončení Díla společností HoŘ Objednateli. Dílo je předáno v okamžiku, kdy HoŘ umožní Objednateli s užívat Dílo (například doručením Díla do e-mailové schránky Objednatele, zpřístupněním Díla Objednateli on-line, předáním přístupových údajů do Díla on-line apod.).
 3. Dohodnou-li se Strany, že dokončení Díla bude prokázáno provedením zkoušek, dohodnou se Strany ve Smlouvě na způsobu jejich provedení a na akceptačních kritériích. V takovém případě je Dílo dokončeno úspěšným provedením zkoušek (Dílo splní akceptační kritéria). Nedohodnou-li se Strany jinak, zkoušky budou probíhat v prostorách HoŘ a budou zaznamenávány na video (kamerou nebo softwarem, zajišťujícím záznam obrazovky).
 4. Objednatel převezme Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Neučiní-li Objednatel prohlášení o výhradách do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy mu HoŘ předala Dílo, převzal Objednatel Dílo bez výhrad.
 5. Objednatel nabývá vlastnická práva k Dílu až úplným zaplacením ceny Díla nebo jeho poslední části. V případě, že Objednatel včas nezaplatí cenu Díla, je povinen vrátit Dílo společnosti HoŘ, a to do 7 (sedmi) dnů ode dne odeslání výzvy společností HoŘ Objednateli k vrácení Díla. Nejpozději v den vrácení Díla HoŘ podle tohoto odstavce je Objednatel povinen odstranit veškeré rozmnoženiny Díla (kopie apod.) ze všech nosičů a datových úložišť s výjimkou datových úložišť, která vlastní nebo užívá HoŘ.

6. Vady díla, záruka

 1. Objednatel bere na vědomí, že Dílo bude mít pouze vlastnosti výslovně uvedené ve Smlouvě; nemá-li Dílo jiné vlastnosti, nepovažuje se to za vadné plnění. HoŘ neposkytuje na Dílo žádnou záruku, nedohodnou-li se Strany ve Smlouvě výslovně jinak.
 2. Změny vlastností Díla a požadavků na něj je možné učinit pouze postupem dle čl. 9.
 3. Má-li Dílo vadu, Objednatel to oznámí bez zbytečného odkladu HoŘ. Oznámení je učiněno řádně, uvede-li Objednatel, jakou má Dílo vadu a jak se vada projevuje. Neuvede-li Objednatel v oznámení vady způsob, jaké uplatňuje právo z vadného plnění, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady opravou Díla.
 4. HoŘ posoudí oznámení Objednatele o vadě a pokud dojde k závěru, že Dílo má vadu, vyvine maximální úsilí k odstranění oznámené vady do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy se o vadě dozvěděl. Nebude-li možné vadu odstranit v uvedené době, HoŘ sdělí Objednateli bez zbytečného odkladu nejbližší možný termín odstranění vady.
 5. Vada Díla je odstraněna, sdělil-li HoŘ Objednateli, že vadu odstranil a předvedl-li Objednateli, že Dílo touto vadou již netrpí. Vada Díla je odstraněna též dodáním alternativního postupu společností HoŘ Objednateli k užívání Díla, při kterém se vada neprojevuje, a při kterém Dílo plní své základní funkce, aniž by tím byla významně dotčena Objednatelova zkušenost s užíváním Díla (workaround).

7. Autorská práva

 1. Vytvoří-li HoŘ při provádění Díla pro Objednatele autorské dílo (“předmět licence”) ve smyslu příslušných právních předpisů, uděluje tímto HoŘ Objednateli časově a územně neomezenou, nevýhradní licenci k užití předmětu licence k účelu, sjednanému ve Smlouvě, nebo, nebyl-li sjednán, obvyklému účelu (“licence”). Cena za licenci je již zahrnuta v ceně Díla. Skončení Smlouvy nemá vliv na trvání licence podle tohoto odstavce.
 2. Objednatel není oprávněn předmět licence zveřejnit, upravit, zpracovat, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného, uvádět pod svým jménem, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat ani sdělovat veřejnosti, není-li ve Smlouvě výslovně dohodnuto jinak.
 3. Předá-li Objednatel společnosti HoŘ jakékoliv předměty ochrany duševního vlastnictví třetích osob k zapracování do Díla, nebo vyžádá-li si zapracování těchto předmětů, nese Objednatel odpovědnost za to, že nedojde k porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a je sám odpovědný za obstarání adekvátní licence pro obě Strany.

8. Práva a povinnosti stran

 1. HoŘ je zejména povinen:

  a) provést Dílo řádně a včas tak, aby odpovídalo Smlouvě;

  b) průběžně informovat Objednatele o stavu provádění Díla a komunikovat s Objednatelem;

  c) určit kontaktní osobu, na kterou se Objednatel ohledně provádění Díla může obracet a

  d) informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění Smlouvy.
 2. HoŘ nenese odpovědnost za nevhodné pokyny Objednatele týkající se provádění Díla. Tím není dotčena povinnost HoŘ upozornit Objednatele na zřejmě nevhodný pokyn. HoŘ neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli provedením takového pokynu, pokud HoŘ Objednatele předem na jeho nevhodnost upozornila.
 3. Objednatel bere na vědomí, že v expertních otázkách týkajících se Díla, ke kterým má HoŘ odborné kompetence, se provádění Díla řídí pokyny HoŘ, při současném dodržení Stranami konzultované strategie a směřování Díla. V případě pochybností, zda je určitá otázka expertní a kdo má kompetenci k jejímu rozhodnutí, rozhodne HoŘ.
 4. Objednatel je povinen poskytovat HoŘ maximální součinnost k provedení Díla, a to kdykoliv na vyžádání HoŘ a bez zbytečného odkladu. Objednatel je povinen sdělit HoŘ kontaktní údaje osob, které budou pro HoŘ zajišťovat za Objednatele součinnost při provádění Díla, a které budou za Objednatele odpovědné za koordinaci provádění Díla a rozhodování o Díle.
 5. Objednatel je povinen s dostatečným předstihem informovat Objednatele o skutečnostech nebo plánech, které mohou mít vliv na provádění Díla, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Objednatel přijme takový plán.
 6. Objednatel bere na vědomí, že HoŘ může vykonávat díla podobná Dílu též pro Konkurenční objednatele. HoŘ se zavazuje vyrozumět Objednatele v případě, kdy vyhodnotí, že se dostala nebo může dostat do konfliktu zájmů. V takovém případě HoŘ přeruší provádění Díla do doby, než se Objednatel rozhodne, zda má HoŘ Dílo dokončit nebo zda Objednatel vypoví Smlouvu v souladu s čl. 13, a toto své rozhodnutí oznámí společnosti HoŘ. O dobu od přerušení provádění Díla podle tohoto odstavce do doby doručení oznámení společnosti HoŘ o tom, že Objednatel požaduje dokončení Díla, se prodlužuje sjednaná doba HoŘ k dokončení Díla.

9. Změny díla

 1. Během provádění Díla může vyvstat potřeba změny Díla. Jakoukoliv změnu Díla je nutné učinit dodatkem ke Smlouvě. Dodatek může být uzavřen písemně nebo elektronicky (například tak, že jedna Strana pošle druhé Straně e-mail s návrhem změny Díla a druhá Strana tento návrh první Straně potvrdí odesláním potvrzujícího e-mailu).
 2. Objednatel dopředu souhlasí s tím, že HoŘ v průběhu plnění Smlouvy jednostranně změní specifikaci Díla v případě, že to bude účelné k tomu, aby Dílo sloužilo svému účelu, pokud změnou Díla nedojde k navýšení ceny Díla o více než 10 %. Jednostrannou změnu specifikace Díla oznámí HoŘ Objednateli bez zbytečného odkladu a nevyjádří-li Objednatel nesouhlas do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení oznámení Objednateli, má se za to, že se změnou souhlasí.

10. Odpovědnost za škodu

 1. HoŘ není odpovědný za jakoukoliv nepřímou újmu, způsobenou Objednateli, a to ani v případě, že Objednatel HoŘ na možnost vzniku nepřímé újmy dopředu upozornil, zejména za ušlý zisk, speciální nebo nahodilou škodu, nebo újmu vzniklou jako nepřímý důsledek užití Díla. HoŘ neodpovídá za nemateriální újmu Objednatele.
 2. HoŘ není povinen nahradit Objednateli škodu, jež převyšuje škodu, kterou v době uzavření Smlouvy HoŘ jako možný důsledek porušení svých povinností předvídala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době HoŘ znala nebo měla znát při obvyklé péči.
 3. HoŘ neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou následným využitím Díla po jeho předání Objednateli.
 4. HoŘ neodpovídá za jakoukoli újmu, prodlení splněním nebo nedostatek plnění v případě, že je taková situace způsobena jednáním nebo opomenutím Objednatele, zejména nedostatečným poskytnutím součinnosti.
 5. V jakémkoliv případě, bude-li HoŘ povinna uhradit Objednateli jakoukoliv újmu, Strany se dohodly, že HoŘ nahradí maximálně újmu ve výši ceny Díla, vždy však nejvýše 200 000 Kč.

11. Mlčenlivost

 1. Mlčenlivost Stran se řídí samostatnou dohodou o mlčenlivosti.
 2. I pokud nedojde k uzavření dohody o mlčenlivosti mezi Stranami, je každá Strana povinna zachovávat mlčenlivost o všech Chráněných informacích druhé Strany, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Chráněných informací druhé Strany. Dodržováním povinnosti mlčenlivosti se rozumí zejména nesdělení a nezpřístupnění Chráněných informací druhé Strany jakýmkoliv třetím osobám a jejich nepoužití k jiným účelům než účelům nezbytným pro plnění povinností Strany vůči druhé Straně v rámci plnění Smlouvy.
 3. Pokud nejsou Obchodním tajemstvím, považují se za Důvěrné informace HoŘ zejména následující informace:

  a) neveřejné informace, obsažené v jakékoliv smlouvě, jejíž smluvní stranou je HoŘ;

  b) neveřejné údaje o zaměstnancích, zákaznících nebo obchodních partnerech HoŘ a o ceně zakázek;

  c) neveřejné technické a výrobní údaje, vnitřní předpisy, počítačové programy, zdrojové a strojové kódy počítačových programů, datové soubory, know-how, analýzy, algoritmy, vynálezy a objevy HoŘ;

  d) veškerá neveřejná dokumentace, vztahující se k plnění Smlouvy nebo k jiným činnostem, které bude HoŘ vykonávat pro Objednatele (zejména analýzy, projektové plány a koncepční materiály, popis funkcionality Díla apod.);

  e) neveřejné údaje o finanční a hospodářské situaci HoŘ, plány dalšího rozvoje, inovace a marketingové záměry, reklamní nápady a náměty, dokumentace používaných pracovních postupů a know-how, bezpečnostní kódy a hesla, účetní doklady a obchodní knihy;

  f) výše uvedené informace obchodních partnerů HoŘ;

  g) informace, které HoŘ písemně označí za důvěrné slovy „DŮVĚRNÉ“, „CONFIDENTIAL“, „TAJNÉ“, nebo jinými slovy s obdobným významem; a

  h) informace o existenci výše uvedených informací.
 4. Chráněnou informací není informace, která je v době zpřístupnění nebo použití běžně dostupná veřejnosti.
 5. Porušením povinnosti Strany podle tohoto článku není, pokud Strana zpřístupní nebo použije Chráněnou informaci druhé Strany:

  a) s předchozím písemným souhlasem druhé Strany;

  b) která byla Straně známa z jiných zdrojů než od druhé Strany, a kterou nezískala porušením závazku mlčenlivosti;

  c) z důvodu povinnosti stanovené Straně právním předpisem nebo orgánem veřejné moci; nebo

  d) z důvodu, že je to nezbytné pro splnění povinností Strany vůči druhé Straně v rámci plnění Smlouvy.
 6. I pro zpřístupnění nebo použití Chráněných informací podle odst. 11.5. platí, že je Strana oprávněná tak učinit pouze v nejmenším nezbytném rozsahu. Každá Strana se zavazuje bezodkladně písemně informovat druhou Stranu o všech případech, kdy poskytla Chráněné informace druhé Strany třetí osobě podle odst. 11.5. písm. c), nevylučují-li to právní předpisy.

12. Zpracovatelská ujednání

 1. Bude-li během plnění Smlouvy HoŘ zpracovávat Osobní údaje Objednatele, řídí se takové zpracování Osobních údajů Objednatele Podmínkami zpracování osobních údajů uvedenými v příloze B.

13. Trvání a skončení smlouvy

 1. Smlouvu lze ukončit výlučně dohodou Stran, odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení nebo výpovědí Smlouvy podle tohoto článku.
 2. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje zejména:

  a) Objednatel 3x po sobě nebude bezodkladně reagovat na požadavek HoŘ na poskytnutí součinnosti nebo nedodrží dohodnutý termín;

  b) Objednatel je v prodlení se zaplacením jakékoliv společností HoŘ oprávněně vyúčtované částky delším než 7 (sedm) dnů;

  c) Objednatel poruší povinnost mlčenlivosti více než jednou;

  d) Objednatel trvá na zřejmě nevhodném pokynu.
 3. Objednatel může od Smlouvy odstoupit pokud:

  a) nesouhlasí s rozhodnutím HoŘ o expertní otázce dle odst. 8.3.;

  b) HoŘ z důvodů spočívajících výlučně na jeho straně nedodrží sjednaný termín provedení Díla nebo jeho části, a to ani v dodatečné době 2 (dvou) měsíců.
 4. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby, rozhodne-li se, že nechce ať HoŘ dokončí Dílo poté, co Objednatel obdrží vyrozumění o možném konfliktu zájmů podle odst. 8.6.
 5. Výpověď Smlouvy a odstoupení od Smlouvy vyžadují písemnou formu a jsou účinné dnem jejich doručení druhé Straně.
 6. V případě skončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Objednatel povinen zaplatit HoŘ za všechnu na Díle odvedenou práci, bez ohledu na to, zda bude Objednatel moci nedokončené Dílo využít. V případě skončení Smlouvy před provedením Díla není HoŘ povinen předat Objednateli nedokončené Dílo.

14. Závěrečná ustanovení

 1. Strany vylučují, aby se na Smlouvy použily jakékoliv obchodní zvyklosti ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které si ve Smlouvě výslovně dohodly.
 2. Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání Stran vztahující se k předmětu Smlouvy.
 3. Objednatel není oprávněn postoupit Smlouvu nebo jakýkoliv nárok, právo či pohledávku z ní vyplývající, bez předchozího písemného souhlasu HoŘ.
 4. Objednatel není oprávněn započíst vůči HoŘ žádný nárok, právo či pohledávku vyplývající ze Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu HoŘ.
 5. Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat zejména osobně, telefonicky, e-mailem na poslední známou elektronickou adresu Strany nebo písemně na adresu Strany uvedenou ve Smlouvě, a to v českém nebo anglickém jazyce.
 6. HoŘ je oprávněn umístit obchodní název, logo, ochrannou známku či jakékoliv jiné obchodní označení Objednatele na své webové stránky do sekce referencí a použít je ve svých referenčních marketingových dokumentech.
 7. Objednatel bere na vědomí, že z pracovních workshopů v průběhu poskytování služeb mohou být pořizovány fotografické záznamy za účelem využití pro marketingové účely, zejména pro prezentaci společnosti, služeb a produktů. O pořizování fotografií jsou účastníci workshopů vždy předem upozorněni. Proti užívání fotografií mohou účastníci workshopů vznést námitku u osoby, která je o pořizování fotografií informovala.
 8. Právní vztahy mezi Stranami související se Smlouvou se řídí českým právem.
 9. Jakékoliv spory mezi Stranami se Strany zavazují vyřešit především smírně. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu je příslušným k jeho řešení obecný soud HoŘ dle příslušných právních předpisů (tj. zejména Městský nebo Krajský soud v Brně).
 10. Selhání nebo opomenutí HoŘ vymáhat jakákoliv svá práva ze Smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv do budoucna a nezakládá zavedenou praxi mezi Stranami.
 11. V případě konfliktu mezi Podmínkami, Smlouvou a/nebo jejich přílohami mají přednost následující dokumenty od nejnižšího čísla:

  1) Smlouva;

  2) Nabídka;

  3) Podmínky.
 12. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části Smlouvy nemá vliv na zbývající části Smlouvy. Strany se zavazují nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část Smlouvy částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou se stejným obchodním a právním významem do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhé Strany.
 13. Přílohami Podmínek jsou:

  1) Příloha A – Definice a výklad pojmů;

  2) Příloha B – Podmínky zpracování osobních údajů;

  3) Příloha C – Bezpečnostní opatření;

  4) Příloha D – Pravidla auditů.
 14. Některá ustanovení Podmínek by mohla být považována za překvapivá, zejména odst. 7.3., 8.3., 9.2., 10.1., 10.5., 13.6. HoŘ Objednatele na tato ustanovení výslovně upozorňuje a Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.
 15. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 9. 7. 2018.

PŘÍLOHA A OBCHODNÍCH PODMÍNEK HOUSE OF ŘEZÁČ, S.R.O.

Definice a výklad pojmů

 1. Dílo
  Je dílo, které se HoŘ Smlouvou zavázal provést pro Objednatele. Dílo zahrnuje i jeho část, pokud má být prováděno po částech. Dílem může být například analýza, konzultace, ad.
 2. DPH
  Je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Důvěrné informace
  Jsou informace, specifikované v odst. 11.3. Podmínek.
 4. Chráněné informace
  Jsou Obchodní tajemství a Důvěrné informace.
 5. GDPR
  Je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 6. HoŘ
  Je obchodní společnost House of Řezáč, s.r.o. se sídlem Gorkého 51/1, Veveří,  602 00 Brno, IČO: 04673212, zapsaná v Obchodním rejstříku pod sp. zn. C 91358 u Krajského soudu v Brně.
 7. Konkurenční objednatel
  Je osoba odlišná od Objednatele, která s Objednatelem netvoří podnikatelské seskupení a která je ve vztahu k podnikatelské činnosti Objednatele v přímém či nepřímém konkurenčním postavení, tj. poskytuje stejné nebo obdobné výrobky či služby jako Objednatel nebo spolupracuje s osobami, poskytujícími stejné nebo obdobné výrobky či služby jako Objednatel.
 8. Nabídka
  Je dokument nebo obsah elektronické komunikace HoŘ vůči Objednateli, ve kterém je specifikováno Dílo.
 9. Obchodní tajemství
  Jsou konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.
 10. Objednatel
  Je osoba, která s HoŘ uzavřela Smlouvu.
 11. Objednávka
  Je dokument nebo obsah elektronické komunikace Objednatele vůči HoŘ, ve kterém je specifikováno Dílo.
 12. Osobní údaje Objednatele
  Jsou osobní údaje zpracovávané ze strany HoŘ na účet Objednatele při  plnění Smlouvy.
 13. Podmínky
  Jsou tyto Obchodní podmínky House of Řezáč, s.r.o.
 14. Smlouva
  Je Smlouva o Dílo, uzavřená mezi Stranami, jejíž součástí jsou Podmínky.
 15. Termíny správce“, „subjekt údajů“, „osobní údaj“, „porušení zabezpečení osobních údajů“, „zpracování“, „zpracovatel“ a „dozorový úřad
  ‍Mají stejný význam jako v GDPR.
 16. Zpracovatelské služby
  Jsou služby zpracování osobních údajů, poskytované ze strany HoŘ Objednateli na základě Smlouvy, a jakákoliv související technická podpora, pokud obnáší zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA B OBCHODNÍCH PODMÍNEK HOUSE OF ŘEZÁČ, S.R.O.

Podmínky zpracování osobních údajů

1. Podmínky

 1. Podmínky upravují zpracování a ochranu Osobních údajů Objednatele.

2. Postavení a pokyny při zpracování osobních údajů

 1. Strany prohlašují a souhlasí s tím, že:

  a) HoŘ je zpracovatelem Osobních údajů Objednatele;

  b) Objednatel je buď správcem nebo zpracovatelem Osobních údajů Objednatele;

  c) ve vztahu ke zpracování Osobních údajů Objednatele budou obě Strany plnit povinnosti jim stanovené obecně závaznými právními předpisy.
 2. Pokud je Objednatel zpracovatelem, zaručuje se v takovém případě vůči HoŘ, že jeho pokyny a jednání ve vztahu k Osobním údajům Objednatele, včetně pověření HoŘ jako dalšího zpracovatele, byly odsouhlaseny příslušným správcem.
 3. Souhlasem s Podmínkami Objednatel uděluje HoŘ pokyn zpracovávat Osobní údaje Objednatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy: (a) k poskytování Zpracovatelských služeb; (b) jak vyplývá z využívání Zpracovatelských služeb; (c) jak vyplývá ze Smlouvy, včetně Podmínek; a (d) jak vyplývá z jakéhokoliv jiného doloženého pokynu Objednatele, odsouhlaseného HoŘ pro účely Podmínek.

3. Doba zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů bude prováděno po dobu trvání Smlouvy nebo do doby výmazu všech osobních údajů ze strany HoŘ dle Podmínek.

4. Povaha a účel osobních údajů

 1. HoŘ bude manuálně i automatizovaně zpracovávat Osobní údaje Objednatele za účelem poskytování Zpracovatelských služeb Objednateli.

5. Typy osobních údajů

 1. Osobní údaje Objednatele mohou zahrnovat data v Google Analytics nebo jiném podobném nástroji, nahrávky uživatelů (heatmaps, screen recording), záznamy z rozhovorů (textová podoba – zápis, zvuková stopa, záznam z obrazovky), exporty z interních databází, data z dotazníkových šetření, síťové logy, kontaktní a adresní údaje, údaje o aktivitě subjektů údajů a jakékoliv další informace, nezbytné pro naplnění účelu Zpracovatelských služeb.

6. Kategorie subjektů údajů

 1. Osobní údaje Objednatele se týkají následujících kategorií subjektů údajů:

  1) subjektů údajů, jejichž osobní údaje HoŘ shromažďuje při poskytování Zpracovatelských služeb; a/nebo

  2) subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou předány HoŘ v souvislosti s poskytováním Zpracovatelských služeb Objednateli, na jeho pokyn nebo za Objednatele.
 2. V závislosti na povaze Zpracovatelských služeb mohou výše uvedené kategorie subjektů údajů zahrnovat (a) zaměstnance nebo jiné spolupracovníky Objednatele, (b) členy obchodních orgánů Objednatele, (c) zákazníky nebo potenciální zákazníky Objednatele.

7. Práva a povinnosti stran

 1. Požádá-li jakákoliv třetí osoba, zejména subjekt údajů či dozorový úřad, kteroukoliv Stranu o jakékoliv informace ve vztahu ke zpracování osobních údajů podle Smlouvy a/nebo Podmínek, nebo v této souvislosti uplatní vůči kterékoliv Straně jakákoliv jiná práva či nároky, zavazuje se tato Strana neprodleně o tomto postupu informovat druhou Stranu.
 2. Objednatel je odpovědný zaplnění všech povinností ve vztahu ke zpracování Osobních údajů Objednatele, zejména za řádné informování subjektů údajů o zpracování Osobních údajů Objednatele, získání souhlasu se zpracováním Osobních údajů Objednatele, pokud je zapotřebí, vyřizování žádostí subjektů údajů, týkajících se realizace jejich práv (jako je právo na informace, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku apod.). Objednatel je dále odpovědný a za plnění všech oznamovacích povinností vůči dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Objednatele, zejména za ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů.
 3. Objednatel je výlučně odpovědný za seznámení se s Podmínkami a vyhodnocení přijatých bezpečnostních opatření a závazků HoŘ s ohledem na potřeby Objednatele, zejména ve vztahu k bezpečnostním povinnostem Objednatele podle obecně závazných právních předpisů.
 4. Objednatel prohlašuje a souhlasí s tím (s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob), že bezpečností opatření zavedená a udržovaná ze strany HoŘ, jak je uvedeno v Podmínkách zajišťují dostatečnou úroveň ochrany Osobních údajů Objednatele s ohledem na hrozící rizika.
 5. Pokud HoŘ při zpracovávání Osobních údajů Objednatele obdrží od subjektu údajů ve vztahu k Osobním údajům Objednatele jakoukoliv žádost, sdělí HoŘ subjektu údajů, aby se s žádostí obrátil přímo na Objednatele. Objednatel je odpovědný za vyřízení takové žádosti.
 6. Za účelem ochrany Osobních údajů Objednatele se HoŘ zavazuje, že po dobu zpracování Osobních údajů Objednatele podle Podmínek:

  1) Podnikne odpovídající kroky k zajištění dodržování bezpečnostních opatření svými zaměstnanci, jinými spolupracovníky nebo dodavateli v rozsahu odpovídajícím jejich činnostem, včetně zajištění, že se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo se na ně vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti;

  2) Za účelem ochrany Osobních údajů Objednatele zavede a bude udržovat technická a organizační opatření na ochranu proti porušení jejich zabezpečení, uvedená v příloze C;

  3) Nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího souhlasu Objednatele, s výjimkou poskytovatelů cloudových služeb, zajišťujících přenos dat mezi Stranami, vývojářů HoŘ a subdodavatelů HoŘ, a v případě zapojení těchto dalších zpracovatelů zajistí, aby dodržovali Podmínky;

  4) V rozsahu, přiměřeném povaze zpracování a informacím, které bude mít k dispozici, bude HoŘ Objednateli nápomocen při zajišťování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů, při ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu nebo subjektu údajů, při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem;

  5) Poskytne Objednateli nezbytné informace, které lze po HoŘ spravedlivě požadovat, pro splnění povinností Objednatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů podle obecně závazných právních předpisů, vztahujících se k ochraně osobních údajů;

  6) Po ukončení poskytování Zpracovatelských služeb vymaže Osobní údaje Objednatele, včetně existujících kopií, pokud právo Evropské Unie nebo členského státu nepožaduje jejich uložení;  Poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti HoŘ stanovené v Podmínkách, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispěje. Audity budou prováděny podle Podmínek stanovených v příloze D.

PŘÍLOHA C OBCHODNÍCH PODMÍNEK HOUSE OF ŘEZÁČ, S.R.O.

Bezpečnostní opatření

HoŘ zavedl a udržuje bezpečností opatření uvedená v této příloze. HoŘ může čas od času aktualizovat nebo upravit tato opatření za předpokladu, že aktualizace nebo úpravy nepovedou k snížení celkového zabezpečení zpracování osobních údajů.

 1. Princip založený na riziku. HoŘ v pravidelných intervalech přezkoumá rizika informační bezpečnosti, která souvisí s osobními údaji a důležitými aktivy Objednatele.
 2. Organizační bezpečnost. HoŘ přijme taková opatření, aby zabezpečil osobní údaje proti rizikům lidského faktoru, zejména:

  i) Přijetí a udržování směrnic a dokumentů interní bezpečnosti;

  ii) Pravidelné školení pracovníků na pravidla práce s osobními údaji a rizika informační bezpečnosti;

  iii) Zajištění smluvní odpovědnosti zaměstnanců, externích spolupracovníků, dodavatelů a jiných třetích stran s přístupem k osobním údajům;

  iv) Přijetí a udržování procesů při práci s klíčovými aktivy HoŘ, zejména s Osobními údaji Objednatele.
 3. Technická opatření. HoŘ přijme adekvátní technická opatření pro ochranu osobních údajů, zejména:

  i) Antivirové řešení pro ochranu proti malware;

  ii) Řešení pro síťovou bezpečnost, kombinující firewally, konfiguraci síťových prvků a jiné technologie;

  iii) Šifrování pevných disků a externích médií;

  iv) Zálohování důležité infrastruktury a dat.
 4. Fyzická bezpečnost. Pro ochranu osobních dat v písemné formě a fyzickou ochranu IT zařízení HoŘ zavede zejména:

  i) Řízení přístupu k osobním údajům;

  ii) Fyzické zabezpečení areálů a fyzických/digitálních úložišť dat.

PŘÍLOHA D OBCHODNÍCH PODMÍNEK HOUSE OF ŘEZÁČ, S.R.O.

Pravidla auditů

 1. Jakoukoliv žádost o audit je Objednatel povinen zaslat výhradně na emailovou adresu HoŘ audit@houseofrezac.com.
 2. Po obdržení žádosti o audit se HoŘ a Objednatel dopředu dohodnou na: (a) možném termínu provedení auditu, bezpečnostních opatřeních a způsobu zajištění dodržení závazků mlčenlivosti během auditu, a (b) předpokládaném začátku, rozsahu a době trvání auditu a bezpečnostních opatřeních a způsobu zajištění dodržení závazků mlčenlivosti během auditu.
 3. HoŘ může po Objednateli požadovat uhrazení poplatku (založeného na opodstatněných nákladech) za jakýkoliv audit vyžádaný Objednatelem. Před započetím auditu sdělí HoŘ Objednateli podrobnosti ohledně tohoto poplatku nebo způsobu jeho výpočtu. Veškeré náklady auditorů jmenovaných Objednatelem k provedení auditu nese Objednatel.
 4. HoŘ může vznést písemné námitky proti jakémukoliv auditorovi, který byl pověřen Objednatelem, pokud není auditor podle názoru HoŘ dostatečně kvalifikován, není nezávislý, je v soutěžním postavení vůči HoŘ nebo je jinak zjevně nevhodný. Na základě vznesené námitky má Objednatel povinnost pověřit jiného auditora, nebo provést audit sám.